រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់

Pursat Administration

History of Oddarmeanchey